Motív včiel a včelárstva na poštových známkach
Ein Beitrag von Róbert Chlebo

Najnovšia včelárska známka - Írsko - včelársky kongres Apimondia - dátum vydania 19. august 2005

Článok je sprevádzaný odkazmi na 170 vyobrazení filatelistického materiálu so včelárskymi motívmi

Založenie zbierky

Zbieranie poštových známok patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie záľuby. Na Slovensku je okolo 10 000 filatelistov, známky však zbiera oveľa viac ľudí. Okrem regionálnych zbierok, kde sa jednotliví filatelisti snažia zozbierať všetky druhy a nominálne hodnoty známok danej oblasti (štátu), emitujúcej vlastné poštové ceniny, sú veľmi obľúbenými aj zbierky tématické. Najčastejším objektom tématických zbierok bývajú živočíchy, známok s vyobrazením vtákov je okolo 7 500, cicavce sú približne na 5 000 rozličných známkach. Známky s hmyzom vydalo vyše 300 štátov alebo iných území. Celkovo ide o vyše 5000 známok z vyše 1700 druhmi prináležiacich do 14 rozdielnych radov. V kategórii hmyzu je po motýľoch a chrobákoch najčastejším motívom práve včela. Zbierka známok venovaná včelám a včeláreniu môže byť vytvorená s neveľkými nákladmi (odhadom ide asi o 300 známok), pričom ide o veľmi atraktívnu a zaujímavú zbierku. Najskôr si treba stanoviť kritériá, podľa ktorých budeme pokladať takúto tématickú zbierku za kompletnú. Okrem poštových známok bývajú včely zobrazené aj na pečiatkach (OBR), pečatidlách, reklamných aršíkoch, špeciálnych (tax, daňových atď.) známkach, dopisniciach, obálkach, analogických pohľadniciach (cartes-maximum OBR) a pod. Mnohé na prvý pohľad rovnaké známky sa líšia vo farebnom odtieni, nominálnej hodnote alebo pretlači. Samotní vydavatelia katalógov sa často navzájom rôznia v počte známok zaradzovaných do prehľadov. Väčšina zberateľov tématických zbierok si želá mať vo svojej zbierke len po jednej známke z každého základného dizajnu a vyhýba sa iným, než filatelistickým materiálom. Tí, ktorí sa usilujú ísť za túto hranicu a snažia sa nadobnúť aj malé odlišnosti sa musia riadiť len vysoko špecializovanými katalógmi, ako je napr. Michel, Scott, Stanley Gibbons, Yvert a Tellier a pod. Tieto a im podobné katalógy nie sú práve najlacnejšou záležitosťou. Oveľa prístupnejší zoznam včelárskych známok vyšiel v roku 1994 v časopise Bee World 75(4), str. 181-193, ktorý je nadstavbou staršieho zoznamu, ktorý vyšiel v tom istom časopise v roku 1973.

Aj keď už vlastníme daný zoznam, je len na samotnom zberateľovi, či akceptuje všetky známky tu uvedené. Väčšina zberateľov známok s včelárskou tematikou totiž zbiera aj známky so symbolom šesťuholníka, ako štylizovanej formy včelieho plástu, aj keď téma známky nesúvisí so včelárstvom. Taktiež záleží na samotnom zberateľovi, či chce mať vo svojej zbierke aj známky, kde včela či úľ len dotvára ústredný dizajn iného charakteru (často sa s tým stretávame pri známkach s tématikou kvetov). Rozhodnutie musí padnúť aj v otázke, či naša zbierka bude zahŕňať len včelu medonosnú, alebo sa rozšíri aj o iné druhy včiel, čmeliakov, príbuzných blanokrídlovcov, alebo “neidentifikovateľných” včiel, ktoré môžu, ale i nemusia byť prezentované ako včely.

Poštové známky s vyobrazením včiel, včelárenia a ostatných súvsťažných aktivít, ako napr. opeľovania boli a sú emitované mnohými krajinami sveta, v niektorých prípadoch aj vo viacerých emisiách. Včely sú často zahrňované do sérií prezentujúcich národnú faunu a otázky ochrany prírody, sú vydávané ako pamätné známky včelárskych výročí, konferencií a kongresov. Včely sú vďačným motívom známok zameraných na usilovnosť, šetrnosť, záslužné činy a technickú spoluprácu. Plást so separovanými bunkami sa používa ako symbol jednoty predstavujúc individualitu ako bunku včelieho diela.

Najtaršie včelárske známky

Na prvých známkach sa vyskytuje predovšetkým motív slameného úľa. Za prvú známku sa považuje známka z roku 1848 (USA- OBR), nasledovaná známkou z Nemeckej ríše (1886) a Nikaragui (1891). Motív košového úľa ako jedného zo symbolov úžitku a produktivity pokračuje na známke z roku 1903 (Queensland), sérii 3 známok rakúskej banky z roku 1910 (OBR), známky z Libérie (1912- OBR) a z ostrova Reúnion (1933). Zaujímavou je aj známka z roku 1921 z Lýbie, kde sú znázornené včely na sukni bohyne Diany (OBR). Prvou typicky včelárskou poštovou ceninou znázorňujúcou včelárenie v moderných úľoch je známka z cárskeho Bulharska v dvoch farebných verziách (1941 - OBR).

Najkrajšie ucelené série a aršíky

Jadro každej tématickej zbierky tvoria ucelené série známok. Začnime najrozsiahlejšou doteraz vydanou sériou z 10 kusmi komplexne pokrývajúcou oblasť včelárstva zo Švédska (OBR). Jednou z najkrajších sérií je aršík z Ukrajiny (2001) z motívmi brtníctva (OBR). Ďaľšie 6 kusové série vyadalo Poľsko (1987), Belgicko (rôzne činnosti včiel - 1997 - OBR), Zimbabwe (1998) a Guinea Bissau (včely na kvetoch - 2003 - OBR). Päťčlenné série včelárskych známok vydala v roku 1978 Kuba (kasty včiel, vývoj, strážkyne - OBR) a v roku 2004 Namíbia (na OBR ich možno vidieť na tematickej obálke s pečiatkou prvého dňa vydania). Najbežnejšie sú 4 kusové série, pokiaľ ich zoradíme chronologicky, začneme v roku 1982 v bývalej NDR (lietavky na kvetoch - OBR), v Mozambiku (1985), neskôr je emitovaná pekná séria v bývalom Sovietskom zväze (1989 - OBR ktorú si môžete pozrieť aj na obálke prvého dňa vydania OBR), na Cypre (1989 - OBR) a v Číne (1993 - OBR). V roku 2001 pokračujú 4členné série pekným celistvým aršíkom vydaným v Argentíne zobrazujúcim plásty, med, úle aj opeľovanie (OBR) a v Slovinsku (život v úli, roj, opeľovanie - OBR). Trojkusové série vydali v roku 1967 Bulhari (OBR), 1979 Severná Kórea (lietavky v aršíku s motívom plástu - OBR), a v roku 1995 Albánsko (OBR). Dvojčenných sérií je viacero, spomeňme aspoň známky z Alžírska (1995 - OBR) a z Bosny-Hercegoviny v peknom aršíku s motívom plástov a ovocných kvetov z roku 2004 (OBR).

Známky vyzdvihujúce prínos včiel v opeľovaní rastlín by mohla reprezentovať 7 členná séria včiel na kvetoch z Nikaragui (1984) a séria zobrazujúca 6 významných medonosných rastlín z Bulharska (1987 - OBR). V zbierke včelích známok sa budú istotne vynímať aj jednotlivé známky v pekných aršíkoch, jeden z najkrajších vydalo Bielorusko v roku 2004, kde sa popri centrálnom motíve včely na kvete vyskytuje aj klát vysoko v korune stromu a plást plný medu (OBR). Pekné aršíky s jednou známkou vydali aj Kongo (1994 - OBR) a Namíbia (2004 - OBR). Niektoré aršíky majú v ústrednom motíve skôr kvety ako včely a preto sa neradia k typicky včelárskym, aj keď zbierku nepochybne rozjasnia, pozrime si aspoň opeľovačov na kosatcoch z Guayany (OBR), či na zíniách z ostrova Antigua (OBR).

Jednotlivé známky s vyobrazením včely medonosnej

Väčšina štátov sveta si už uctila prínos včiel aspoň jednou tematickou známkou, rýchlu chronologicky prehliadku vybraných známok môžme začať vo Švajčiarsku (1950 - OBR), Zambii (1972 - OBR) a Francúzsku (1979 - OBR). V 80-tych rokoch rozširujú zbierku včelárskych známok napr. Mongolsko (1980 - OBR), Rwanda (1982 - OBR) s motívom včely aj úľa, Izrael (1983 - OBR, táto známka je zaujímava biblickým odkazom na zasľúbenú zem Izraelitov oplývajúcu mliekom a medom) a Tanzánia (1986 - OBR). Na obálkach prvého dňa vydania si môžete pozrieť známky z Nemecka (SRN - 1982, včela na šalvii - OBR) a z USA (1988 - OBR). V rokoch 90-ych si včely aspoň jednou známkou pripomenuli v africkom štáte Burkina Faso (1992 - OBR), ako aj v ázijských krajinách: Sýrii 1992 OBR, Turecku 1996 OBR a Japonsku 1997 OBR. V 21. storočí vydali známky s motívom včiel mimo iných Somálsko (2000 - OBR- včely okolo buniek plástu štylizovaných do tvaru kvetu), Estónsko 2000 - OBR umiestnilo včelu vedľa svojho národného kvetu - nevädze, ďalej Irán (2001 - OBR), a ostrovný štát Tuvalu (2001 - OBR). Dominica (2002) vydáva včeliu známku ako súčasť 6 členného aršíku hmyzích známok - OBR, podobne ako Mikronézia - OBR a Grenada (2003 - OBR), ktoré si môžete pozrieť ako súčasť celistvých aršíkov vrátane ostatných zástupcov hmyzej fauny. Známka z britského ostrova Jersey (2002) bola vydaná v tlačovom liste 10 kusov, pričom aj na okrajoch sú robotnice na plástoch OBR, Lichtenštajnsko vydalo v roku 2002 dopisnicu OBR, Bulharsko včelu s peľovými obnôžkami (2003 - OBR). Najnovším príspevkom je známka z Malty vydaná 20. 4. 2005, ktorú si môžete pozrieť v 16-člennom aršíku s predstaviteľmi ostatného hmyzu tohto ostrovného štátu OBR (včela medonosná je tretia v hornom rade, opeľovača zobrazeného ako prvého v dolnom rade ešte budeme spomínať na inom mieste).

Ostatné druhy včiel a včelovitých

Najbežnejším druhom včiel vyobrazovaných na známkach je nepochybne včela medonosná Apis mellifera, rod Apis však zahŕňa aj iné druhy "pravých" včiel vyskytujúcich sa v pralesoch Ázie. Na sérii 4 známok z Mali (1987 - OBR) sa popri medonosnej včele Apis mellifera, syn. mellifica vyskytuje aj včela kvetná Apis florea, včela obrovská Apis dorsata a Apis adansoni, ktorá sa však všeobecne pokladá len za poddruh včely medonosnej. Séria 4 známok v pekných aršíkoch vydaná v Thajsku (2000 - OBR) detailne vyobrazuje morfologické rozdiely medzi Apis andreniformis, Apis dorsata, Apis florea a Apis cerana. Východnú včelu Apis cerana možno vidieť v dvoch poddruhoch - japonskom OBR a indickom OBR) na známkach z Vietnamu (1993). Himalájsku včelu Apis laboriosa zachytávaju známky z Bhutánu (1997 - OBR) a Vietnamu (1993 - OBR). Ku vietnamskej sérii známok z roku 1993 prináleží aj vyobrazenie bornejskej včely Apis koschevnikovi OBR. Apis dorsata je je aj na indonézskej známke (2003 - OBR), tzv. jávska včela Apis javana (ide len o poddruh medonosnej včely) na známke vydanej singapúrskou poštou v roku 1985 OBR.

Okrem včiel rodu Apis sa na známkach vyskytujú aj ostatní zástupcovia nadčeľade včelovité - Apoidea predovšetkým čmele - Bombinae a tzv. samotárske včely. Ostatný hmyz - príležitostných opeľovačov - mimo tejto nadčeľade do zbierky nezaradzujeme, pretože by zbierku neúmerne rozšíril napr. o často vyobrazované motýle na kvetoch. Najčastejším čmeľom v našej prírode aj v iných častiach Európy a Ázie je čmeľ zemný Bombus terrestris, ktorého je možno vidieť na známke z Českej republiky (1995 - OBR), Mongolska (1980 - OBR) a Švajčiarska (1954 - OBR). Čmeľ hájový Bombus lucorum sa nachádza na známkach z Poľska (1961 - OBR), Bieloruska (2004 - OBR), Islandu (2004 - OBR) a britského ostrova Man (2001 - na OBR je v celistvom tlačovom liste 10 známok). Z ďalších druhov čmeľov si vo filateli našli miesto čmeľ úhorový Megabombus ruderarius (Portugalské Azory, 1984 - OBR), čmeľ záhradný Bombus hortorum (Maďarsko, 1980 - OBR), Bombus americanorum (Vietnam, 1986 - OBR), čmeľ pruhovaný Megabombus subterraneus (Bulharsko, 2003 - OBR) a čmeľ ovocný Bombus pomorum, ktorý bol vydaný v Lotyšsku v sérii s ďalším významným opeľovačom - kapčiarkou (čeľaď Melitovité) Dasypoda argentata (1999 - OBR). Čmele sa vyskytujú aj na známkach zo západného Berlína (1984 - OBR), ako súčasť "hmyzieho" aršíku z Grenady (2000 - OBR) a na sérii 4 známok z ruskej republiky Komi (OBR). Päťčennú sériu známok z čmeľmi najnovšie vydalo Rusko (2005 - OBR). Z ostatných včelovitých sú najčastejšie zobrazované dreváre - rod Xylocopa: drevár fialovýXylocopa violacea, z ktorým sa možno stretnúť aj v našej prírode je na známkach Juhoslávie (1978- OBR), Bulharska (2003 - OBR) a Malty (2005), iných druhových zástupcov vydáva Evádor - Xylocopa darwini (OBR), Spojené arabské emiráty - Xylocopa aestrunis (OBR), a Singapúr - Xylocopa caerulea (1985 - OBR). Antigua Barbuda vydáva v roku 1995 aršík s vyobrazením jednotlivých druhov včelovitých opeľovačov (OBR), z ktorých najvýznamnejšie sú zobrazené samostatne na 4-kusovej sérii (OBR). Na aršíku z blanokrídlym hmyzom z Guiney sa popri včele medonosnej vyskytuje aj pieskárka Andrena fuscipes (2002 - OBR), ďalší druh pieskárky Andrena scita sa vyskytuje na známke z Mongolska (1980 - OBR). "Tunelárku", včelu hniezdiacu v zemi druhu Amegilla acraensis s dlhým cuciakom zachytáva známka z Ghany (2002 - OBR), druh Halictus scabiosae z čeľade včielkovitých známka z Juhoslávie (OBR).

Včelárske kongresy a výročia

Osobitnú radu možno vytvoriť so známok vydávaných pri príležitosti včelárskych kongresov. Najvýznamnejším stretnutím včelárov a apidológov je nepochybne svetový včelársky kongres a výstava Apimondia, ktorý sa uskutočňuje od roku 1897 každé dva roky v rôznych hostiteľských krajinách. Prvý krát bola pri príležitosti tejto výstavy vydaná známka práve v Československu, kedy bola hostiteľským mestom Praha, táto známka je zároveň jedinou typicky včelárskou známkou z obdobia nášho spoločného štátu (1963 - OBR). Následná Apimondia sa uskutočnila v Bukurešti, pri tejto príležitosti vychádzajú dve známky s vyobrazením včely na kvete a konferenčnej haly (Rumunsko, 1965), po krátkej pauze vychádza pamätná známka z Apimondie v Moskve (ZSSR, 1971- OBR). Po dlhšej pauze sa kongresový motív ocitá na známke z Maďarska (1983 - OBR - včela na repke) a z Japonska (1985 - OBR - včela na jahode). Po jubilejnej 30. Apimondii v japonskej Nagoji bola za miesto nasledujúceho stretnutia zvolená Varšava, vydaná bola séria 6 známok, pozrieť si môžete aspoň jednu z nich zobrazujúcu rozobzučaný úľ (Poľsko, 1987 - OBR). Pri príležitosti svetového stretnutia včelárov v juhoslovanskom Splite vychádza známka s motívom včelích dorozumievacích tancov ako symbolu vzájomnej komunikácie medzi včelármi (1991 - OBR). V roku 1993 bola vydaná pri príležitosti konania kongresu Apimondie v čínskom Pekingu 4-kusová séria, ktorá už v tomto článku bola spomenutá, rovnako ako 6-členná séria zobrazujúca rôzne činnosti včiel na počesť konania Apimondie v belgických Antverpách v roku 1997. Apimondiu konanú v slovinskej Ljubljane v roku 2003 pripomína dopisnica OBR. 19. augusta 2005 vydala írska pošta pri príležitosti konania Apimondie v Dubline známku ktorá tvorí úvod tohoto článku, môžte si ju pozrieť aj v ucelenom 16-člennom archu - OBR a na obálke prvého dňa vydania - OBR.

Pamätné známky sú vydávané aj pri príležitosti iných včelárskych stretnutí či jubileách včelárskych zväzov. V roku 1980 vychádza známka pri príležitosti 2. medzinárodnej včelárskej konferencie v Indii OBR, v roku 1988 séria troch jordánskych známok propagujúca 2. konferenciu arabských včelárov OBR a v roku 2000 známka ku príležitosti 2. karibského včelárskeho kongresu na ostrove Nevis, ktorá bude ešte v tomto článku spomenutá. V roku 2000 vychádza i juhoslovanská známka pri príležitosti 13. kongresu Apislavie - združenia včelárov slovanských a poddunajských krajín, ktorého členom je aj Slovenský zväz včelárov. Dlhoročným predsedom a spoluzakladateľom tohoto združenia bol Prof. Čižmárik, bývalý predseda SZV a medzinárodne uznávaný odborník na liečebné využitie propolisu OBR. Sté výročia založenia národných zväzov včelárov si na poštových ceninách pripomenuli v Luxembursku (1986 - OBR) a Nórsku (1984 - OBR).

História včelích obydlí

Samostatnou kapitolkou su včelie príbytky - úle a ich historický vývoj. Etiópia vydáva v roku 2002 dve 4-kusové série známok vyobrazujúcich tamojšie tradičné príbytky včiel, na ukážku aspoň jedna z nich OBR.Tradičné včelárenie v ležiacich klátoch zobrazuje dvojznámka z Ománu (1983 - OBR), ako aj známka z Ukrajiny (1994 - OBR), prácu zo slamenými košami dobová rytina na známke z Poľska (1977 - OBR). Obydlia určené na chov včiel sú svedkami umeleckej tvorivosti našich predkov a mnohé sú uchovávané v múzeách ako cenné folkloristické pamiatky. Poctu svojim včelárskym predkom vyjadrilo Slovinsko vyobrazením tradičného včelína (1997 - OBR), ako aj maľovaných letáčov, ktorými si včelári vyzdobovali svoje včelnice (2003 - OBR a 2004 - OBR), tieto sú dnes ochraňované vo Včelárskom múzeu v Radovlici. Figurálne úle sú vyobrazené na českej trojsérii vydanej v roku 1999 - prvá známka vyobrazuje úľ v podobe ženy OBR z Moravského zemského múzea v Brne, druhá klát v podobe Svätého Jozefa s Jezuliatkom OBR z Múzea na zámku Kačín a tretia úľ v podobe kominára OBR z Mestského múzea v Mníchově Hradišti. Na všetkých 3 známkach sa vyskytuje logo Českého zväzu včelárov a vyšli k nim aj známkové zošitky s dodatočným textom obsahujúcim po 5 kusov známok daných nominálnych hodnôt. Zaujímavý maľovaný úľ obklopený dvoma včelármi v ochraných kuklách prezentuje aj tuniská známka z roku 1979 OBR.

Práca so včelstvami

Včelárov pri prehliadkach včelstiev v moderných nástavkových úľoch zachytávajú známky z Grenady (1982 - OBR), Hondurasu (1992 - OBR), ostrova Pitcairn (1999 - OBR), Švédska (1990 - OBR), Zimbabwe (1998 - OBR) a dvojznámka z Uruguaja (2001 - OBR). Používanie dymu na ukľudnenie včelstiev vyobrazuje známka z Mozambiku (1985 - OBR). Ostrovný štát Nevis na známkach z roku 1994 zobrazuje odviečkovanie medových plástov OBR, zber divého roja OBR a odchov včelích matiek OBR. Záľubu v praktických včelárskych motívoch potvrdil Nevis vydaním aršíku v roku 2000, na ktorom sú popri vytáčaní medu v ručnom medomete zobrazené aj dymák, vypačovadlo, voskové sviece a kasty včiel OBR. Med ako významný exportný artikel propagujú známky z Dominikánskej republiky (1974 - OBR) a Mexika (1981 - OBR) a je vyobrazený aj na známkach z už spomínaných sérií zo Švédska (1990 - OBR) a Argentíny (2001- OBR).

Škodcovia včiel

Predátori včiel sa zaradzujú len v spojení s vyobrazením hmyzu, ako je včelárik zlatý so včelou v zobáku z Rakúska (1986 - OBR) alebo na aršíku z Číny OBR, príp. včelár lesný vyjedajúci plásty na známke z Guiney (2002 - OBR). Rímsky spisovateľ Marcus Terentius Varro dal meno najrozšírenejšiemu parazitovi vo včelstvách - klieštikovi Varroa (Taliansko, 1974 - OBR). Do našej tématickej zbierky možno smelo zaradiť aj medveďa - brtníka dobíjajúceho sa k vytúženým medovým plástom na sovietskej známke z roku 1961 OBR, rovnako ako najväčšieho predátora včelstiev - človeka, na “archeologickej” známke so Španielska (1975 - OBR), zobrazujúcej jaskynnú maľbu vyberača medu v Pavúčej jaskyni. Koristnícke - brtnícke včelárenie založené len na vyberaní medu divým včelám pretrvávalo ešte dlhú dobu (Poľsko, 1987 - OBR). Dávnu históriu vzťahov medzi ľuďmi a včelami pripomína aj používanie symbolu včiel v egyptskom hieroglyfickom písme (Egypt, 1991 - OBR).

Osobnosti včelárstva

O pokrok vo včelárení sa pričinili mnohí včelárski vynálezcovia a propagátori. Už v roku 1956 vzdali Poliaci hold významnému rodákovi a propagátorovi včelárenia v rámikových úľoch Dr. Janovi Dzierzonovi OBR pri príležitosti 50 rokov od jeho úmrtia v sérii s ďalšou známkou, ktorú si môžete pozrieť na obálke prvého dňa vydania OBR, 170. výročie jeho narodenia pripomína aj dopisnica - OBR. Juhoslávia nezabudla v roku 1973 na 200 rokov od smrti slovinského rodáka Antona Janšu, prvého učiteľa včelárstva v Rakúsko-Uhorsku OBR. Ukrajinská známka z roku 2000 zobrazuje ďaľšieho významného inovátora vo včelárstve - Petra Prokopoviča OBR, v tom istom roku Ukrajinci vydávajú aj dopisnicu so včelárom Vasiľom Vaščenkom OBR. Vyobrazenia iných známych osobností zahrňujeme do zbierok len ak boli vydané pre včelárske účely, alebo obsahujú motív včely či úľa. Túto podmienku spĺňa napr. zobrazenie Mauricea Maeterlincka (Niger 1977 - OBR), autora knihy "Život včely" a držiteľa Nobelovej ceny za literatúru, ktorý je na známke spolu s čmeľom. Zaradzovanie ostatných slávnych osobností, aj keď boli známymi chovateľmi včiel (napr. Mendela, Tolstého či Hillaryho), by zbierku posunulo do inej roviny.

Včelárska symbolika

Na záver som si nechal kategóriu známok, ktoré sú životom včiel a ich životným štýlom ovplyvnené a dopĺňajú inú ústrednú myšlienku. Najtypickejším príkladom je používanie vyobrazenia včiel a úľa ako symbolu sporovlivosti a vzájomnej spolupráce. Patria k najstarším známkam tejto zbierky z povojnového obdobia, ako príklad uvedieme známku z Fínska (1947 - OBR) či Rumunska (1947 - OBR). Kongo v roku 1973 použilo včely s košovým úľom ako symbol pracovitosti a ekonomického rozvoja OBR. Motív sporenia prevláda na juhokórejských známkach z roku 1962 OBR (známka vyšla za účelom podpory systematického sporenia detí) a 1971 - OBR (tu prevláda národohospodársky význam sporenia), portugalská známka z roku 1994 propaguje prostredníctvom štylizovanej včely Svetový deň sporenia OBR. Motív úľa pripomína storočnicu nórskeho zamestnaneckého zväzu (1964 - OBR) ako aj sté výročie belgického penzijného fondu (1950 - OBR), včela na pláste zasa 50. výročie založenia Medzinárodnej organizácie práce (Mexiko, 1969 - OBR). Motív včelieho plástu použil Egypt pri propagáci potravinovej bezpečnosti (1979 - OBR), Belgické Kongo ako symbol technickej spolupráce v saharskej Afrike (1960- OBR), Malajzia (1978 - OBR), Eritrea OBR, a Arménsko (1995 - OBR) ako štylizovanú mapu svojej krajiny a potreby zjednotenia síl pri jej budovaní. Rovnako tak má plást na známke z Guernesey (2001 - OBR) s nápisom "spoločenstvo" symbolizovať usilovnú prácu v záujme spoločného blaha. Bunky včelieho plástu tvoriace integrálny celok sú využívané aj ako podobenstvo zjednocovania Európy na známkach OSN (1972 - OBR) a Lichtenštajnska (1960 - OBR). USA využilo motív spätosti včiel a rastlín na vyjadrenie americkej tradície spolupatričnosti a vzájomnej pomoci OBR. Včely dokonca ovplyvnili aj architektúru, dôkazom je budova včelárskeho kongresového centra v Bukurešti (Rumunsko, 1987 - OBR), ako aj sídlo novozélandského parlamentu priliehavo nazvaného "úľ" (1981 - OBR a 2004 - OBR). Vďaka projektu gymnaziálnych študentov a NASA včely dosiahli vesmírnych výšin (Lichtenštajnsko, 2002 - OBR).

Včely vystupujú ako symbol usilovnosti aj v rozprávkach. Snáď každý pozná včielku Maju z kresleného seriálu, ktorý hravou formou spopularizoval život hmyzu (SRN, 1998 - OBR). Kreslené včielky sa vyskytujú aj na známke z Japonska (2000 - OBR) a Anguilly (1981 - OBR). Detský motív dominuje aj na známkach rakúskej pošty (1990 - OBR) a Francúzska (2004 - OBR).

Odkazy

Ak Vás zaujalo rozprávanie o včelách vo filatelii alebo máte záujem o výmenu známok, napíšte mi. Vo Švédsku existuje Klub zberateľov včelích známok, adresu ktorého je možné získať na domovskej stránke včelárskych známok Api-Phila, známky zobrazujúce hmyz sú aj na stránkach Bugs on stamps, o včelárstve vo filatelii zaujímavo píše Pavel Lukavský na českých stránkach Infofila. Tematické prehľadávanie známok umožňuje on-line katalóg Freestamps, novinky nájdete na stránkach Bombay Stamps a Stanley Gibbons.

Mit freundlicher Genehmigung von Róbert Chlebo   Web

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start